Skip to main content

Full text of "Laoidhean spioradail"

See other formats


Digitized by the Internet Archive 
in 2013 http://archive.org/details/laoidheanspiorad1821inbh LAOIDHEAN 

SPIORADAIL, 

IE 

UGHDAIRAN EUGSAMRUIL, CLAR-INNSIDH. 

TAOBH BUILLEJG. 

AOIDH DHAIBHIDH MHIC EALLAIR, 1 

AOIDH A MHAIRT, le Ian Ban Maor, 9 

/AOIDH A BHAIS, leis an aon eheudna, 15 

LAOIDH, leU an aon eheudna, 19 

IAOIDH, le Ian Caimbeul bodhar, 24 

tAOIDH MHIC ITHICH 55 

LAOIDH, le Mairerad Nic Callum, 49 

TAOIDH, le , 55 

"♦AOIDH, lc Aona&Mac Ghillechriosda, „ 57 INBKIRNIS: 

Dealbh'bhuailt le Seumais Friscal, 

1821. LÙACH TASTAIN, PREFACE. 

W e have very few original compositions in Gaelic on reli- 
gious subjects. Many Translations of religious Books have 
been presented to the public, in several of which the Gaelic 
idiom is ill preserved, and the thought is often obscured, in 
labouring to transfuse the sentiment of an Author into ano- 
ther language. The original Hymns, contained in this smalt 
Collection, are the most esteemed and most popular produc- 
tions of persons possessed of more than ordinary capacities s 
whose lives had been distinguished by exemplary piety. — • 
They have simplicity of style, elegance of expression, and the- 
harmony of verse to recommend them. It is not uncommon 
to have some Spiritual Hymns inserted in Collections of Songs. 
Would it not be better to have them published separately, that 
the Reader might lay aside on certain occasions the Volume he 
peruses through the week, and so avoid the temptation of reading 
profane poetry, after perusing one or two Hymns ? The Editor 
added only such Notes with which he could, to acertainty, charge 
his memory, having, kept no memorandum — although he re- 
collects to have heard much more @f the Authors of these 
Hymns. The cheapness of small publications will give air 
opportunity of reading to many who would otherwise be 
excluded from the perusal of them. May the Giver of all 
good gifts grant his blessing to such as are sincerely desirous e£ obtaining knowledge-. THE EDITOR. LAOIDHEAN SPIORADAIL. LAOIDH DHAIBHIDH, MHIC EALLAIR, Moladh do'n Ti is airde gloir, 
An Ti is mò no gach neach ; 
Cruithear an t-saoghail gu leir, 
Da'n cuibhe dhuinn geill air fad. 

5 S tu rinn an domhan '& na bheil arin, 
Na cuantain domhain, a's am fonrf ; 
Chur thu iasg ga altrom ann, 
A's thug thu ciall ga ghlacadh dhuinn* 

Rinneadh leat gealach a's griani 
T*hogail fianuis air do ghloir j 
Cha'n airis mi mile trian, 
Bo chruthacha an Dia is mo* LAOIDHEAN SPICRADAIL. LAOIDH DHAIBHIDH MHIC EALLAIR. 'S tu rinn na reilltan air fad, 
A riaghladh gu ceart na'n trà ; 
Gheall thu maraon fuachd a's teas— 
Foghara mu seach, a's mart. 

'S tu rinn na h-aingle air fad, 
Tha 'n t-aibheirsoir fuid' smachd gu mòr 
Air slabhrui ladair aig do Mhac, 
Cumail am neart o theachd oirn. 

Kinneadh leat an duin-e ris, 
A reir t-iomhaigh, chum do ghloir ; 
Ach, chaill o'n oighreachd ud gun luach 5 
5S cba 'n f huasgailear i le h-5r. 

? S tu chuir am fradbarc na cheann* 
Chuir thu folt roi' chlaigeann lom, 
Thug tbu cluas gu eisdeachd dha, 
'S gluasad a chuirp o na bhonn. 

Chuir thu Adhamb an codaltrorn, 
Chaidh leigh nan gràs os a cheaiin ; LAOIDHEAN SPIORADAIL. 3 LAOIDH DHAIBHIDH 3IHIC EAIXAIR. f S do aisinn a thaobh do rinn, 
A bhean on do ghin gach clann, 

Chuir thu e 'n garadh nan seud, 
Far an robh eibhneas a ghraidh ; 
Dh'ith a bhean an sin a meas, 
'S d'fhuiling i 's a sliochd am bàs* 

Cha robh a t-easairgin aig neach, 
O'n chumhnant a rinn i bhris ; 
'N tra ruisgeadh an sgeudacha ceart, 
Bha chuis na h-eagal an sin. 

Ach moladh do Ard Righ nam flath, 
O nach b'aill leis teachd da'r sgrios, 
*N uair chunnaic e Adhamh na aire, 
Rinn e cumhnant nan gràs ris, 

Thainig Iosa nuas le thoil, 
Thug e suas mar iobart f huil ; 
Mac na firinn — Uan gun chron — ■ 
M'ar ciontane fhuair e ghuin ! A3 LAOIDHEAN SPiORADAIL. LAOIDH DHAIBHIDH MHIC EALLAIR. Chrochadh e ri crann an aird, 
'S an t-sleagh sàite roimh a chorp ; 
Grim geur na pein chuir ma cheanri — 
Fhuair Mac Dhe le naimhde lot ! 

Crann sgithich an àite crùn righ, 
Mar thailceas, 's mar dhimeas mor ! 
Fion geur agus domblas sàth, 
An deoch a thug iad da ri ol. 

Na tairnean ga'n cur an sàs, 
Am bosaibh a lamh le h-ord ; 
'S fuil a cbridhe ruith o tbaobh^ 
Ceannach bu daoire na 9 n t-6r. 

'N uair chaidh Criosd gu pein a bhàis, 
\S d'f hulling se airson an t-sluaigh— 
Sgoilt brot an teampuill sios gu lar, 
A's dhuisg na mairbh an aird o*n uaign. 

Chreathnuich an talamh trom le crith*— 
Air a ghrein do thainig smal~~ LAOIDHEAN SPIORADAIL, LAOIDH DHAIEHIDH MHIC EALLAIR. Le feirg Dhe do chradh e *n sin— 
D'f huilling Criosd am bàs re seal. 

Dh' adhlaic iad an t-Uan fb lie — 
Thug e buaidh, J s an uaigh cha d' f han - ? 
A's a bhàs thug e gheur ghuin, 
'S dh' eirich an treas la gun smal. 

Na shuidh aig deas laimh athar ata 
Criosd ìe ghrasan os ar ceann ; 
A cur dreac Sagairt an gniomh, 
A deasuchadh a rioghachd dhuinn. 

Thig an t-atn an d'thig Mac De } 
Creidibh sud gur sgeula fior, 
Le milte nihil do aingle treun, 
Thoirt oirne breith a reir ar gniomh, 

Sin seinnear an trompaid gu h-ard, 
Leis na h-aingle 's aille snuadh ; 
Eiridh na mairbh an aird o'nùir, 
'S bheir e cuntas uaith an cuan, 

A3 6 LAOIDHEAN SPIORADAIL. 

LAOXDH DHAIBHIDH MHfC EALXAIR. 

Liubhraidh gach uaigh na f huair iad fein> 
'S cha bhi neach do'n treud air chall j 
Nochdar iad uile am fianuis De, 
S S e Mhac fein is Breithe ann. 

Biodh iadsan soilleir an sin, 
Mar sholus dealrach an dreach ! v 
Thig Criosd na'n coinneadh le gean* 
*S biodh sioth an comunn nam flath. 

Ni thu sin tearbadh air gach neach, 
"S dionaidh tu o'n fheirg na's leat ; 
Mheud 's tha air an dearbha dhuit, 
Cuirear iad fo dhion do bhrat. 

Cuirear na gabhair air do chli, 
Chum triall gu priosun a bhroin ! 
Druidear suas, 's gur cruaidh an sgeul 1 
Fiaitheanas De air an sroin. 

Mailaichidh an ighean a mathair— 
Mallaichidh mhathair a chlann ; LAOIDHEAN SPIOEADA1L. LAOIDH DHAIBHIDH MHIC EALLA1R. 5 S mallaichidh an t-athair am mac, 
Nach do ghabh ma smachd san am. 

*S iomad sgairteach, a's gul geur, 
Ri h-am cluintirm sgeul a chraidh ! 
Mallaichidh cheile gu leir, 
Sgarachduin ri Uan a ghraidh. 

Sin la an dealachaidh bhochd ! 
Ga'n sgarachduin a dh' aindeoin ruit \ 
Ga'n sgiursa gu h-aingeal an loisg, 
'S gun duil aig anam teachd as. 

An teach d' am milleadh cuirear iad r 
Fui' dhioltas an Ard Righ ; 
Gun duil ri furtachd, no ri bàs, 
Gu brath nach tig iad a nios. 

Fàsaidh an cuirp co chruaidh ri prais, 
Mar iarun an cas 's an lamh, 
G' am cumail beo ana an sior phian, 
Teine dhian gun fhurtachd la. 8 LAOIDHEAN SPIORADAIL. 

LAOIDH DHAIBHIDH MIIIC EALr.AIR. 

Gach aon la mar bhliana bhuan, 
An lagan loisgeach cruaidh an sàs, 
Ga'n liodairt le teas agus fuachd— 
Sud e 'n duais, cia f had an dail ! 

Latha cha bhiodh ann na dheigh— 
Folaichear na reultan, 's a ghrian ; 
Sgriosar an saoghal gu leir, 
'S neach cha teid an toll o Dhia. 

M' achuinge ruit air sgà do Mhic, 
Meudaich mo ghliocas le gras ; 
'S thoir dhomh mathanas 's gach cuisj, 
Seal mu'n druid mo shuil le bàs, LAOIDHEAN SPIORADAlt. 9 LAOIDH A MHAIRT. LAOIDH A MHAIRT. 
Le IAN BAN MAOR. 

A Righ dh' orduich a mart duinn, 

Cha robh faillinn annad riamh \ 
Ach tha peacaine dhaoine, 

Sior chaochla nan sian— 
A dalla nan speuran, 

Nach leir dhuinn a ghrian ; 
*S tha gaoth tuath agus gailleann, 

A bagradh oirn dian. 

A bagradh cur sios oirn, 

Le ro mheud ar gòraich, 
Ar 'n uaislean, *s ar 'n islean, 

Nach striochd sinn do d' ordu \ 
Ach a Thi th' ann sa chathair, 

Anns na flaitheasa mora, 
Dean Thusa oirn amharc, 

*S till led' mhaitheas na'r codhail 10 LAOIDHEAN SPIORADAIL. 

LAOIDH A MHAIRT. 

O amhairc le siochaimh, 

Air na criosdui-an le cheile 1 
'S na leig gainne an arain 

Measg do phobuil bhochd fein ; 
Ged'tha iadsan cho mallaicht', 

9 S nach lean iad do cheumsa, 
*S ann ad' laimhse th' an stiuir, 

9 S a Dhia ghaolaich na treig sinn, 

Tha ghairdean ro ladair* 

'S tq neartar am buaidh, 
Leis a chinneas am pailteas, 

Gun ghainne gun chruadhas : 
An lamh a chuireas 's a sgaoileas, 

5 S a chuireas deagh la gu buain, 
5 S ann leis a bheathaichear na righre, 

'S na dilleachdain thruagh. 

Ge mor leis na righrean, 

An inbhe *s an còdach, 
Co 's urrain an ciosnach, 

Le n inleachdan mor ? LAOIDtlEAN SPIORADAXL. 11 

LAOIDH A MHAIRT. 

Ach nan carruiche a lamh orr', 

Ann an gainne no'n dòlum, 
A's iad bhi bliana gun aran, 

Cha b'fhada sin beo iad. 

5 N uair bha Criosda anns an fhasaeh 

Thainig am meirlach ga theuma, 
" Dean do na clachan so aran, 

Mas tusa Mac Dhe mhoif.'* 
" Imich romhàd a Shatain, 

Agus fag m'f hianuis fein j 
Oir as eugais an arain 

Cha bheathaichear mo threud-sa.'' 

Nach be 'n cealgàir ro dhàn e, 

3 N uair a thainig ga bhuaireadh, 
Ge d* bha esan roimhe 

Na aingeal ro uaibhreach ? 
Thug an t-ardan 'san spòrs air 

Bhi 'g iarruidh lamh uachdar % 
Sgrios Dia dh'iuthairn sios e, 

J S tha na dhibreachan truagh ami ! 12 LAOIDIIEAN SPIORADAIL. 

LAOJDH A JTHAIRT. 

Tha slabhrui chruaidh dhaingean 

Ga chumail am pein ann ; 
Ach tha inleachdan fada, 

D'f heuch co d'f heudas e theuma ; 
Luchd misg agus meirle, 

Carrachd, amhailtean, 's breugan, 
J N uair a chruinnicheach gu dlu iad, 

Theid an sgiursa gu leir leis. 

Tha teine mhor mhiiteach 

Teachd a nios as an comhnui ; 
Tha sgreadail a 5 s glaodhaich, 

Tha caonnag a's bròn ann. 
So ceannard droch dhaoine, 

Gam' fo'lum gu do-bheirt, 
Chuireadh crith air deagh Chriosdui, 

Bhi 'g innseadh gach sgeoil air , r 

Tha smuairean air m' intinn 
Ag smuainteach air uamhas ! 

'S mo bhraithrean eaomh Cfiosduf., 
Dol dinn air gaeh guallainn f lAOIDHEAN SPÌORADAiL* 13 

LAOIDH A MAAIRT. 

Leis mar ghlac iad an saoghal, 

'S gu saoil iad gur buan e ; 
'S mo thug iad do speis da, 

Mo Mhac De rinn am fuasgladh ! 

Cuiribh cath *n aghaidh ur peacai, 

Agus Brian air ur n* ardan, 
An t-eagal gu'n glacar 

Sibh an eangach ur namhaid. 
"S moch a rinneadh ur baisdeadh, 

Ann an achlais ur Slanui'ear ; 
Leanadh sibhse cheum dileas, 

*S da thrid biodh sibh sabhailt. 

Tha tobar an tigh Dhaibhidh, 

Leis an slanuichear na miltean % 
Uisg ioclaint na beatha, 

Leis an coisgear ur n-iota ; 
Le aibhnichean ola, 

Teaehd o bhaile na sith'aimh ; 
? S a chuideaehd ri h-àbhachdj 

Ann an garadh mor fine* 

B 14 LAOIDHÈAN SPIORADAIL* 

LAOJDH A MHAIRT. 

Tha culai na bainns' orra, 

Air an eide le fìrinn > 
Anns an t-solus ghlan dhealrachj 

Gu bràth cha bhi oich ann ; 
A ghrian cha dean feum ann, 

Chàsoills* i gu siorrui : 
Ach, a ghnuis sholuis ghaòlaich, 

'S e labhairt daonan le sìth ruinn 1 

Tha m' inntinri air togail, 

Dhol a dh' amharc air t-Aros t 
*S mor is binne bhi d* eisdeachd, 

No teudan na clarsaich, 
Fo iteacb a sgei sari, 

Dhuinne b' eibhinn bhi 'n tamh ann-j 
Gu b' annsa bhi 'n sìth leis, 

No bhi 'm righ anns an àit' so. 

Tha briathra Chriosd an deagh ordu, 
Aig a sheirbhisich sgriobhte, 

^S mar chaidh a cheusa, 
Ga leughadh sa bhiobul. LAOIDHEAN SPIORADAIL. 15 

1AOIDH A BHAIS. 

Thar gach ni anns an t-saoghal, 
Thugaibh gaol mor do Chriosd j 

'S gach aon neach nach lùb dha, 
Theid a sgiursa gu sior uaith. John Campbell, commonly called Ian Ban Maor, was a native of 
AFgyleshire — a man of common education, but of more than ordi- 
nary powers. The first part of his life was irregular and wild, the 
last, correct and very religious. LAOIDH A BHAIS. LEIS AN AON CHEUDNA^ Aisling chimnacas air a bhàs, 
Le shaighide geur lorn Ian cholg, 

*S gun ghraidh aige do mhac duine* 
Gus am buin e leis an t-sealg. 

5 S e Righ nan uamhas am bàs ? 
Gun earalas trà bhi air \ 

B2 16 LAQIDHEAN SPIORADAIL. tAOIDH A BHAIS. Mar ghaduiche thig gun f hios e, 
J S bheir e fear na misnich leis. 

Ge h-ard a mharcaicheas righ, 

No prionsa le meud a star ; 
Carach nan cleas, an teachdair dana — • 

'S e 'm bàs is treise gu mor. 

An gaisgeach cruaidh chuir ioma cath, 
'S an treun laoch nach gealtach suil j 

Ge mor athreis le armaibh, 

Gabhaidh am bàs sealbh na run. 

An t-amadan a ruith le mhiannaibh, 

Nach do smaointich riainh oeart cheart 5. 

Cia mor a «pi nna *sa threis sail, 
Bheir am bàs droch leagadh as. 

An. geocach saibhear le meud a chuid, 

Thuirt e ris an anam tamh ; 
Ach, sguab am bàs o ghloir gun f hios e— 

*S cruaidh am fios % thug e dha I LAOIDHEAN SPIORADAIL. 17 LaOIDH A BHAIS. Ged' bu leat an saoghal gu leir, 
A's na bheil an do nì, *s do stor j 

Aon uair cha 'n fhuasgail e air t-anam*. 
Gus am faigh am bfis a choir. 

'S faoin a labhras sinn air Dia, 

5 S is cian a chuireas sin uainn am bàs, 

Leis a chridhe chealgacb do lionaidh — 
Acb, *s leir do Chriosd gach ni mar tha. 

Thusa leig srian le miann do chuirp, 

An spiorad trail] eil, 's tu *g imeachd leis % 

Mas' e is roghnuicht gud' chrioch leat, 
Fo n bhàs shiorrui biodh tu 'm feasd. 

'N uair sheallas am bàs ort san aodun, 
Caochlaidh do shealla, *s do shuil ; 

Ged' bu tu b' aille bh' air an t-saoghal^ 
Cinnidh t-aogasg mar an ùir. 

Cuimhnich Dia an lai do neart, 
\S na cuir dail ad' mhart le leisg^ 18 LAOIDHEAN SPIORADATL. 1AOIDH A BHArS. Oir gheibh am bàs gu leoir ri dheannadh, 
*S an uaigh cha luaidhear e *m feasd. 

'S eibhinn bàs an duine choir, 

A chriochnuicheas a lai le ceill— 

Theid a ghiulan leis na h-aingle. 
Gus an ruig e teampull De. 

J S eibhinn do'n chreideach am bàs, 
Tighin o Chriosd le gradh a's gearL, 

Ag radh, " Tha mise nis ulladh, 
'S triallaidh mi gu h-ulla leat." 

^3 e sud ar 'n anf hiach ri phaigheadfv 
Am bàs a's e air lorg gach neach £ 

Gu glanar le Righ nan gras sinn^ 
Tha faillinn annain air fad,. LAOIDHEAN SPIORADAIL* 19 LAOIDH. LEIS AN AON CHEUDNA. IVIoch sa mhaduin d'fhàs mi sundacli,.. 

'N uair a dhuisg mi le deagh cheol ; 
Air learn gu facadh mi do dhuthaich, 

A's Criosd toirt cuireadh dhuinn gu bhòrd«^ 

*S ann do Dhia bu choir dhuinn umhlacha, 
O'n 's e dh* umhiaich dhuinn riamh gaeh-coir. 

A chur Aon-Mhac fein g' ar saoradh, 
'$ an ath shaoghal gu biodhamid beo; 

Chuir foill Iudas e 'n lamh a namhaid, 
Bha bhili dhasan mar an leomhan ; 

? S mar mhadraidh alt* bha d' casadh beul ti% 
Gus an do reubadh Ìeo f huil a's fheoil. 

Chaidh Uan nan gràs risr a ehrann ga cheusa* 
A's chaidh na speicean roi' laimh le b-ord ; 

Bha dhà gliruaidh air dubha deisneach, 
A's cupan do'n fhion gheur ra òL 20 LAOIDHEAN SPIORADAIL. 

LAOIDH. » 

Chinn crith thalamhain air feadh an t-saoghail— 
A ghrian do chaochail — a's dhubh na neoil ! 

J S e dioladh eiric a chinne daona, 
Luach bu daoire gu mòr na'n t-òr. 

Thilg an dream ud sleagh na thaobh geal, 
*S bha fhuil gu craobhacb a srutbadh nuas-j 

*S cruaidh am bàs a d'fhuilig ar Slanui'ear, 
Mu'n do chair eadh e san uaigh. 

Chaidh luchd faire teann ga ghleidheadh, 
Leis an dream sin a bha gun chiall ; 

Ach dh'eirich an gaisgeach, a's thuit na fògraich^ 
DT has crith mhor orra, agus fiamh. 

An treas la dha air teachd o'n bhlar ud, 

Air a bhàs gu'n tug e buaidh ; 
r S chaidh air deaslaimh an ard-Righ, a reiteach 
àite, 

*S na h-ionada 's airde le failt da shluagh* 

Esan a cheannuich sinn le mhor fhuil, 
'S d'fhosgail romhain dorus readh, LAOIDHEAN SPIORADAIL. 21 Deanamid roghain deth le solas, 
Thar gach stòras a tha fo'n ghrein. 

Tha maor an ard-Righ mar chlaidhe namhaid, 

Anns gach àite dol mu'n cuairt ; 
Gach neach nach bàsuich na chriosdui sabhailt, 

3 S truagh an càradh an taobh thali do'n uiagh, 

'S ann latha chuntais a ni sinn dusgadh, 

O'n Righ gus an duile 's lugh chaidh san uaigh, 

Thig Mac Dhe oirn le aingle gle gheal, 
Ghabhail sgeula thar ceann an t-sluaigh, 

'Se duilcuid dhaoine, ach tha'mbarail faoin deth, 
Gu *n teid iad saor suas an sealla Chriosd, 

Aon leannan peacai bha riamh nan aoradh 
Biodh iad nan aodun ? san la ud sgriobt* 

3 S lionar balbh iad, gun smid o'm beil, 

A ruith 's na frògaibh fo sgei nam beann ; 

Ach cha 'n eil feum doibh — casar srein riu, 
5 S an lathair Mhic De thig iacl gun taing. 22 LAOIDHEAN SPIORADAll. Suidhidh am Breithe air a chathair rioghail, 
Gu thoirt dion do na daoine còir ; 

Ach biodh na dibrich fada shios uath, 
An ifrinn gu siorrui a chaoidh fui leon. 

An tra ni e 'n tearbadh, fasaidh fearg air 
Bis abhuidhean shearbh sin nach robh da sluagh^ 

Aig meud an anfhiach theid an sgiursa 
Chum na furnais a tha dol suas. 

9 N tra theid an saoghal so suas na chaoraibh, 
'S iomad glaodh bhios air an t-sliabh, 

Cuir iomchar bhronach airson an gòraich, 
A's iad ga 'm fogra fad o Dhia. ] 

Luchd bhreug a's foirneart, ceilg a's boilich, 

Deir le mionnan mor gu biodh iad saor, 
Air a laimh chli 's arm tha 'n cònuidh, 
'S an teine mhor nach muchar chaoi. 

Triallaidh iad gu priosan daingean, 
A theid a sparradh air an sròine ; LAOIDIIEAN SPIORADAIL* 23 Biodh an cuirp g'am pian le 'n anail, 
'S biodh an anam a chaoi fui lean. 

*S truagh a dhaoine nach creid sibh Criosd> 
Mar d'f hag e sgriobht san t-slighe choir % 

Ghums gu biodhmid gu suiibhear siorrui, 
A seinn cliu Israel do High na gloir, 

O's àit is eibhneach robh pobul De dheth, 
J S iad ag eiridh fui bhrataich Chriosd - y 

Mar dhealra greine ann am maduin cheitein, 
5 S gach neach ur-eidicht am flaitheas flor. 

Biodh sith a's solas ameasg an t-sloigh ud, 
Ann an teach cònuidh an Aros De ; 

Air tulaich mhaiseach le nuadh gach oran. 
Ameasg na h-oigre 's gile gleus. 

Tha ghrian a còduch dhiiinn meud a mhorachd, 
Gur solus mor i na dhuthaich fein ; 

Ach lob, no Paul cha .b* urrain aireamh, 
Gach aon ni àluin tha to Aros De, 24 LAOIDHEAN SPIORADAIL. 'S ami na dhuthaich tha 'n luchairt, 

Far arri flu dhuinn dol gu leir ; 
Biodh sinn mar bhraithrean le rogha ordui-an, 

*S cha bhi onrachan an tigh Mhic De. 

A Righ na Cathrach, ga'm bheil am beannuchai 
Saor thus m'anam, a's dion fo d' cbuirt ; 

Air sgà Chriosd glaodh rium siochaint, 
Seal mu'n criocbnuich mi gu h-uin LAOIDH. 

Le IAN CAIMBEUL BODHAR. 

Thùsa ghairm gu h-eifeachdach 
Air cnamhan an Eseciel, 
Thug cnaimh gu cnaimh ri cheile dhiu> 
Le 'm feithean a's le'm feoil. 

Labbair ach am facal riumj 
A's ged 5 a tha mi anacail, LAOIDHEAN SPI0RADA1L. Air ball biodh slainte air aiseag dhomh, 
Mo chlaisdeachd a's mo threoir. 

'S e so ciannfà mu'n d' umhlaich e, 
Ga bhreth an astail bhruidean duinn, 
An trà bha each gu muirneachail, 
An luchairt an tigh òih 

Thainig fili Phaganach, 
O dhuthaich cian ga fhailtèachadh j 
'S rinn reul an t-iul air fàire dhoibb, 
Gu dealrach fad an ròid. 

D'fhuasgail iad an ionnasaibh, 
A's thug do Righ nam flaitheasaiblv 
Na naoi'an truagh, 's e aimbeartach, 
Tùis, mirrh, a's seudaibh òir. 

Thuirling math-shluagh f hlaitheanais* 
Air buachaillean nan aigheana ; 
O phlosg an cri gu h-aidhearach ! 
*N tra dh* airiseadh an sgleo, 26 LAOIDHEAN SPICRADAIL. Be 'n sgleo, Tha sioth air thalamh dhuinn, 
Caomh chaoimhneas, agus mathanas, 
O Ard Righ neimh ar 'n athair dhuinn, 
Na Mhac an nochd san fheoil. 

Cha bhan-Righ bu mhathair dha, 
No ban-tighearn 5 n eide sgarlaide ; 
Ach bochd bhean do shiol Dhaibhi, 
A dh* àraich e'se òg. 

J S cha robh do ionmhas talmhai aic, 
Ach fisein bheaga chalmaine ; 
'S e sud an iobairt ghean-muidheach, 
A chuir i suas mar ròs. 

Son' an com o'n tharmuich e, 
Le cumhachdan an Ard-Spioraid \ 
'S ghiulain re tri raithean e, 
Air bhi dhi ghna na h-oigb. 

An tra chualas an .h-Ierusalem, 
Gu d'rugadh Righ nan Iudhanach, LAOIDHEAN SFIORADAIL. Chaidh cathair mhòr gu h-ubaraid, 
\S bha Righ a chruin fo leon. 

E paisgt an truscan an-uasal, 

Na naoidhean 'n uchd a bhan-altrom* 

D'fhòir iad as an f hearun e, 

Gu fearun coigreach broin. 

Car toisg bha e ajx alaban, 
Gus an d'thainig aim an cadal doibh, 
Gu grad iad philleadh dhachaidh leis, 
Nach robh fhear casgairt beo. 

3 S òg bha e na dhibearach, 
O bhreth gu bhàs ga dhian ruagadh ; 
An trà chaisgeara gach ciocharan, 
Bha aims gach crioch ga choir. 

\S òg a thainig aigne dha, 
*S cha 'n f hòlum dhaoine theagaisg e r 
? N tra dh' amail e le ceistean iad, 
An tigh lehobhaih mhor. 28 LAOIDHEAN SPIORADAIL. Thuirt a chairdean aineolach, 

Gu robh a chiall air mhearachd uaith ; 

9 S an orra rug an seacharan, 

Nach d' aithnich Righ na gloir. 

Air banais Chana Ghaleli, 
a S e rinn an gniomh bha annasach j 
Do bhurn glan na h-abhann doibhj 
Rinn fion bu daite cròic. 

Cha robh ni cruaidh na spairn air, 
O'n uaigh do dhuisg e Lasurus ; 
Ged' thuirt a phiuthar Martha ris, 
" Tha brein an tras nafheoil." 

S e ghluais gu lughor na bacaich, 
'S a thug claisdeachd do na stacaich, 
*S e ghleus an t-suil nach facadh dad, 
O bhroinn a mhathar leont'. 

D'f hògair e na fiaruisibh, 

Gach crith, 's gach tinneas iarguineach j LAOIDHEAN SPIORADAIL. 29 Le uile ghnè do phiantaibh, 
Bh/ aig diabhla borb ri leon. 

Chuir fuadach fo na deathaine, 
A bha mar mhadrai chomhartaich ; 
Na truaghana gun chof hurtach, 
Gun d'thainig e gam' foir. 

A stigh an gar 5 Ghethsemene, 
Ochoin ! bu mhor a dheireas aim ; 
Bha folas fola sileadh 
O gach riub a bha roi* f heoii. 

Bu bhochd e 'm feadh air chuairt an so ; 
B' ann o iasg nan cuantaibh, 
A fhuair e chis a d'fhuasgail air, 
Do uachdaran na Roimh. 

Na 'n deaiita leabhran innseachain, 
Air gach math a's miorbhuile 
A rinneadh leis do dhibreachain, 
Gu'n liont' an cruinne leo* 

Co 30 LAOIDHEAN SP10RADAIL. 'S olc an duais a dhiola dha, 
A mhuintir fein ga dhian ruaga ; 
Gu foilleil fiar ga dhite leo, 
Le spìd a's taiìceas mhor. 

Thainig prasgan ragairean 
Le airm na dheigh, 's le bataichean j 
3 S air labhairt dha am facal riu, 
Do lagaich air an treoir. 

Chuir dalla air an suilean, 
A's bhuail iad air a chulaobh e, 
Ag feoruich gu h-umadail, 
«* Co chuitich ris an dorn." 

Bha bean Philat buaireasach, 
Le brionglaide a bruadair ; 
A's chuir i fios gu suairce uaith, 
Gun bhuntain cruaidh ri bheo. 

Ach bha Pilat truagh ! cho amaideach, 
Air nigheadh a lamh thug thairis. e 5 LAOIDHEAN SPIORADATL. 81 A's dh' orduicli e a chasgara, 
Le buillean sgaiteach chord. 

Mar ghiulain * Isaac glas darach 
Na chuaill, 's chuir teine lasarach, 
Ri choliuinn fein, gun achdarach, 
Le athair, do'n Dia bheo. 

An crann ceusaidh bh' air a ghuaillesan. 
A's folas teachd o ghruaidhean leis, 
5 S e lubadh fui na cuaiile sin, 
A suas ri sliabh a bhròin ! 

Crùn do dheilgnich chuir iad air, 
A's eudan dh' ung le smugaidean ; 
Mar sgeig thug colb do chuilce dha, 
J S am pluicean sheid le sgod. 

Ri crann an aird do cheus lad e, 

Dhà laimh, 's a chasan speiceadh leo j * GEM, XXII. 6, 32 LAOIDHEAN SPIORADAIL, Do bhuin iad ris gu delsinneach, 
Uan De, gun bheud, gun gho ! 

Thug na meirlich càineadh dha, 
'S an dara fear dhiu shabhail e, 
A dubhras " Nochd bi la' rium 
An Aros Righ na gloir." 

Sgairt e sin na eiginn mhoir, 

" Mo Dhia, cia'r son a threig thu mi, 

*S nach d'f huair thu riamh bonn bheud annam, 

Ge d' eignicheadh gam leon. 

Fion geur thug a chosg iota dha, 
A's air an gluinean striochd iad dha j 
A dubhras, " Tha e criochnuichte, ,J 
A's striochd e suas an deo. 

A chliabh le gath chaidh lota leo, 
Shruth fuii a's uisge o dhochunnaibli 
Na thuilte bras, gu sochairean 
A mhuintir bhochd gun treoir. LAOIDHEAN SPIORADAIL. S3 

LAOIDH. 

Ghabh grian naduir nàire dheth, 
Chuir dorchadas mar sgàil orra ; 
Chuaidh Prionsa na Sith a ghraineacha 
Le graisg an diabhail mhoir. 

'S gag am brat air dealacha, 
Na bhloidean nuas gu cabhagach, 
A thaisbeana gun amharus, 
Gu'n dathruicheadh gach seoL 

An cruinne chlisg gu h-uamhasach ! 
A's sgealb na creagan cruaidhe ris, 
A's chlisg na mairbh o'n uaighibh, 
A suas mar bha iad beo. 

A's ged' be Rigb nam flneachan, 
Cha robh rum uaigh mar dhlighe dha ; 
'S e Ioseph thug leac lighe dha, 
'S a righeadh suas a chorp. 

Mar chòdach air an aindeoineachd, 
*S a dheanadh cealgair aindeoin deth, 34 LAOIDHEAN SPIORADAIL. 

LAOIDH. 

Do shaoilich iad gu daingean e, 
'S chuir fair' air uaigh gu io. 

Ach, a dh'aindeoin ais-inleachd 
Dhaoin aingi agus Abhairsoir, 
Do charuich aingeal fhlaitbeasa, 
A chloch o'n uaigh le treoir. 

Air briseadh fair' na maduine, 
Thug buaidh air uaigh, cha d'fhan e int' ; 
As d'f hag na dheigh an t-ais-eudach, 
A nasffadh firinn oirn. The Author of this Hymn was a John Campbell, bodhar, (deaf) 
Schoolmaster, Lochfine-side— a very pious man, of an independent 
mind, and austere manners. LAOIDIIEAN SPIORADAIL. 35 I..AOIDH MHIC ITHICH. LAOIDH MHIC ITHICH. ]Vlo dhuil an Criosd, 

An Ti ta ladair buan, 
Ard Phrionsa gach Righ, 

Thar crioch na talmhain f huair ; 
Ge mor leibh ur stri, 

'& ur camdh mu'n ni gu cruaidh, 
Na lairnh-san tha n stiuir, 

'S tha feitheadh oirn ùir a's uaigh. 

Tha *n saoghal so borb 

Le toilg, 's cha 'n ann le ceill $ 
'S e 'n roghain is fearr leo 

Faghadh ga'n aimhleas fein — 
Gun chreide gun chràbh 

Gur nàr bhi 'n as-umhlachd Dhe, 
Mu 'n t-saoghal co teann 

'S gu saoiliad gu'r h-ann doibh fein. 36 LAOIDHEAN SFIORADAIL, LAOIDH MHIC ITHICH. A cholluinn gun chiall, 

Bha riamh a dusga nan olc, 
Nach fiosraich thu d' ghnè, 

Gur h-iosal a thainig do stoc — 
Do dhuslach 's do chrèa 

A rinneadh do chnamhan 's do chorp \ 
Biodh tu rithis ad' smàl, 

A dubha fo shailtean nan cos* 

Cha bhiodhamid ard, \ 

Na'n deanamid sealltuinn oirn fein % 
Thuit Adhamh le sgrios, 

D'fhag bàite a shliochd na dheigh. 
Na 'm biodhamid glic, 

'S gu cosnamid meas dhuinn fein $ 
Gu faighimid iochd, 

O laimh do Mhic se Dhe. 

Th' an cridhe so goirt, 

Ochoin ! a nochd mar tha ! 
Cho cruddh 'sa chlach, 

Gun tiornacha tais no tliL LAOIDHEAN SPIOBADAIL. 5*7 LAOIDH MHIC fTHICH. Bris fein a chlacb, 

O'n as tu is treise lamb, 
Gu 'n srutbadb e bras, 

A chumha mar thachair dha* 

Nacb creid sibh le *r suil, 

A chuis ga h-iomairt mar tha ; 
Am fear sbaoileas bhi buan, 

Tha *n uaigh ga grinneacha dha. 
Tha 'm peaca g- ar claoidh, 

A chaoidh nacb faigb sinn uaith tamh ; 
Ach se *n leigh tha shuas, 

A dheanadh ri uair sinn slàn. 

Tha 'n eallaeh so trom, 

A leag mi o bhonn gu lar ; 
Gur cian mo chlos, 

'S nacb d' rinneadh mo phrosnucha ti%> 
Mo thruaigh mi, 

Mar cbaith mi mo bhlian* 's mo lai ! 
Na fag mi Chriosd — 

Gkc m' anam 's mo shioth ad* laimh* $8 LAOIDHÈAN SPÌORADAIL* 

LAOIDH MHIC 1THICH. 

Mu thainig nis ùin, 

An teachdaire dian am bàs, 
Da ghnothuch cha mheirbh, 

'S da sheilbh cha tabhair e dàil. 
O nacli robh mis' am dhuisg, 

'S gu b'f hiu mo ghabhail gu slaint ; 
Ach fear sheasa mo chuis, 

Cha tug mi riamh cimtas da* 

Mas' aill leibh bhi beo, 

An ceol 5 s an aidhear gu bràth, 
Glacaibh tighedeas buan, 

Tha shuas aig Athair nan gràs. 
Leigibh an saoghal so dhiobh, 

Gur àm dhuibìi gabhail mu thamh y 
Cha b'ionan 's gu sior, 

Bhi 'm pian an garadh nach tlà* 

Tha spiorad an uilc 

A seideadh ar cuirp gu teann^ 
'$ gar leanail gu mion, 

Chum ar 'n òg a's ar sean chall. LAOIDHEAN SFIORADAILr 39 LAOIDH MHIC ITHICH. Gur deisneach a bheirt, 

Mar gheill sibh do 'n pheaca dhall j 
O ! nach umhlaich sibh as, 

À dh' ùrachadh staid is fearr. 

Th' an saoghal so cearr, 

Ge teann tha sinne na dheigh 5 
Mar ghearan gun srian, 

Dol an rathad is miann leis fein* 
Am fear is pailte do nl, 

'S a thaisgeas na milte ceud, 
Sia troighean da 's rum, 

Gun fharaid, cia 'n t-iul a theid? 

Ma f huair sibh ur toil, 

Le h-uabhar, le h-olc, agus breug — 
Mas' ann orr' ghabh sibh gaol, 

On f huair sibh an saghal dhuibh f hein — > 
*S ur cridhe, J s ur suil, 

Sior chosna ruin 's gach ceum ; 
Ach tha bhuidhinn ud beag, 

Ma chreiceas sibh flaitheanas De. 

D 2 » ' - ' « 

- 40 LAOIDHEAN SPIORADAIL. LAOIDH MBIC ITHICH. Tha biobul nam buadh, 

Ag labbairt a suas gu grad, 
Mur pill sibh 'san am, 

Gu bi sgiursa nan lann gu'r teach. 
Nach creid sibh o Chriosd, 

An sgriobha d'fhag e pailt, 
Guv h-esan an Ti 

A dheanadh ur dion air fad. 

Nach creid sibh o Chriosd, 

Mar sgriobha 'san Tiomna-Nuadh, 
Cho cinnteach *s tha bàs, 

Tha 'n la ri chumail le buaidh : 
Thig Mac Athair nan gràs, 

O neimh as na neulaibh shuas, 
A dhusga nan corp, 

Th' air smùradh 's air moda san uaigh. 

'S e'n t-ardan 's an t-olc, 

Chuir na daoine cho mor as am beachd 5 
'S e 'm farmad 's am miann, 

A tliog iad an diolaidibheach. LAOIDHEAN SPIORADAIL. 41 LAOIDH MHIC ITHICH. Ghabh iad ceisd air an f hion, 

'S cha leugh iad am biobul ach tearc ; 
'S gann a chreideas le 'n suil, 

Ge dò leugh iad gu cul a chairt. 

Cha 'n aon neach glic, 

Nach measadh breitheanas De : 
J S ann aige tha fios, 

Gach aon ni thig 's a theid - 7 
1'ha maitheas na run, 

Gu h-ùr na f hlaitheanas fein. 
O Dhia ! thoir dhuinn, 

Gu faighemid ruin fui d' sgeith. 

Tha mise 'n so 'n laimh, 

'S mi feitheadh ri gràs do Mhic ; 
An an cunnart an aoig, 

Gun f hios cia dhiu theid no thig. 
Cha b' umhail am bàs, 

Na 'm bitheadh mo dheanadas glic — 
Ma 'n umhlaichinn trà, 

"S bhi m' chulai mu'n d' thainig am fios. 

D3 42 LAOIDKEAN' SPlOfiÀDÀIL. laoidh mhic ITHICH. Tha 'n iomairt so nochd, 

Air bualadh am chorp gu teann ; 
Ge b' e d'fheuchadh an lochd, 

Gu m' faigheadh e 'n lot ni b'f hearr. 
A Righ nan dul ! 

Ruit tha m' uigh a's m'aidhear gu teann ; 
? S glac an t-anam so uam, 

Mu 'in fuaraich mi 9 m pheacaine marbh. 

Gabh uainn Ard Righ, 

A ni d* an tug thu do speis, 
A chruthaich thu slàn, 

Deagh gliniomh do lamha fein ; 
Duais a cholluinn bha saor, 

Na 'n coimhideadh mid caoin bheud, 
A ghabh toil air a chraoibh, 

A d'fhag mallacha 's daors* na d.heigh. 

*S e latha na craoibh, 

A dh'aom sinn uile gu grad, 
Chum uilc agus bhreug, 

Chum eud, chum eigheach, as slad ; LAOIDHEAK SPIORADATL. 43 LAOlDH 1IH1C ITHICH. Gun tuigse, gun chiall, 

Sior thriall an iomachur lag ; 

Bo chosuil ri tnu, 

*S nach flu sinn uidhear an dad. 

'S ann thuit sinn fo phramh, 

Mar dhaoin ann an àraich cnaidn lot 5 
Fui phuthar nan lann, 

Gu'r bruthadh ar ceann 's ar corp. 
O nach duisgear leinn dèoir, 

A's mulad, a's bron gu goirt! 
Airson ar droch mhiann, 

'S na smaointich sinn riamh do 'n olc. 

An cualadh sibh lob, 

Mar d'f han e gun phòit, gun mhisg 5 
Ged' chaili e stor, 

A's f hearan, a's or, 's a shliochd, 
Bha chridhe gle bheo, 

Ann an gloir an Athar, 's a Mhic ; 
9 S ged' lobh e sa mhur, 

Bha dhuil gu faigheadh e iochd. 44 LAOIDHEAN SPIORADAIL. 

LAOIDH MHIC ITHICH. 

Na 'n tiondaidh mid cruaidh, 

'S ar gualla chumail sa choir, 
An aghaidh gach uile, 

'S a chuirp, a's toil na feol — 
Bhiodh ar tuarasdal pailt, 

'N uair ghlaodhait* sinn chum a mhòid -> 
'S nuair thigeadh an uair, 

Gu cuirte sinn suas le lob. 

*S e pearsa nan dee, 

A's briathra dhuibh fein n* ar measg, 
Sior luadha nam mionn, 

'S a puradh ann le fios. 
Com nach tuigeadh sibh fein, 

Bhi g ar ruitheadh an leine bhig ? 
*S nach bu chubhai dhuibh ainm, 

Bhi ga luadhadh an ainmein trie. 

Gu 'n d'aom mo chorp, 

A's chaochail mo choslas dhiom ; 
Mar chòbhrachan bochd, 

Gun air each as goirt ra linn j LAOIDHEAN SPXORADAIL. 45 

LAOIDH MHIC ITHICH. 

Mar dhuine ri port, 

'S gun duine ga aiseag gu tir, 
Gur fann mo thlac, 

Mar faigh mi nis neart o Chriosd. 

Nan tigeadh oirbh creach, 

Y thogadh amach ur ni, 
Bu bhuailteach ur bàs, 

A guidheadh gu faigheadh sibh sioth. 
Gur deisneacb a bheirt, 

Mur dean sibh ur leas ach cli ; 
Com an dùineadh ur beul, 

Gus am faigheadh gràs o Chriosd ? 

Do thai nig oirn Criosd, 

Ga isleacha sios do'n bhàs, 
Le dheagh thoil fein, 

Chum sinn thoirt a dh'aoibhneas gu bràth ; 
Ach d'fhan am peaca 'n ar deigh, 

Gur mallaiehte sheid e ghna ! 
*S cha dion e chis, 

Ach umhlachd fhior thoirt da. 46 LAOIDHEAN SPIORADAIL. 

LAOIDH MHIC ITH1CH. 

O sibhse uile chleir, 

A leughas an soisgeul ceart, 
Na leigibh na buirb so, 

An grund na fairge mach ; 
Nach truagh leibh ur call, 

Gach dall, gun tuigse, gun neart $ 
Tha sinne gun chiall, 

*S tha ur suilean agaibhse ceart. 

'S f had tha sinn 'nar suain, 

Gun chuimhneach air dusga bhàis ; 
Tha dioltas trom 

A feitheadh oirn, thoill sinn e ! 
Mu dheighirm nam bochd, 

A glaodhaich gu goirt gach la \ 
Gun choram, gun cheart, 

O mhuintir rian sacaibh Ian. 

Ge mor leibh ur taic, 

O'n f huair sibh a ghlac so làn ; 
Thig teachdair gu grad, 

A's creidibh nach fada 9 n dail; LAOIDIIEAN SPXORADÀÌL. 47 

LAOIDH MHIC ITHJCHi 

Gu a n teid sibh gun stad, 

Gun each, no car bad, mar chàch, 
'S nuair ghlaodhar am mod, 

Cha dean airgiod no òr dhuibh stà. 

On cbruthacha fein, 

Dh' eirich an dubhachas ann ; 
Ach thainig Mac Dhe, 

Ga 'r f uasgladh o eiginn theann ; 
Gu'n do reubadh a chorp, 

Thoirt leirsinn do rosga dall $ 
Chaidh thasgaidh 'san uir, 

*N uair choilion e run gach ball, 

Chaidh thasgaidh 'san uaigh, 

An gaisgeach, bu chruaidh an càs ! 
A ceannach an t-sluaigh, 

Gu'n d'f huilig e buak bàis ; 
An treas latha chaidh suas, 

Gu cathair nam buadh a tha 
Aig an Athair bu mho, 

Thoirt breith edar bheo a's mharbh. 43 LAOIDHEAN SPlGRABAIIr. 

LAOIDH MHIC ITHICIJ. 

'S e At hair nan gràs, 

A chruthaich gsch feur a's fonn, 
Rè nine sia lai, 

Gach aon ni a tha '& a d'f halbh ; 
Chuir iasg anns a chuan, 

Ga altrom fui fhuaim nan tonn j 
Chuir duilleach air gheig, 

'$ chuir tora 'san deisgu trom. 

Com nach creathnaich ur feoil, 

Mu dheighinn an la tha ri teachd ; 
*N uair a sheinnear an ceol, 

Gu 'n cruinnich a mor 's am beag. 
Fhir a theasraig mi 'n tus, 

Cha do sheas mi le durachd leat, 
A rinn mo cheannach gu daor, 

Le taosga fola do Mhic. 

O Chriosd ria fag mi, 

Am faslach ceathaich gun flilath j 
Mar ni tha na sgàil, 

Ag Gaitheadh nan trà gun rath. LAOIDHEAN SPI0RADA1L. 49 O'n chuir thu do shiol, 

Abuich le braon a's grian, 
5 S gleidh fein foghar is pailt, 

Mu 'h caill thu iad *s an ni. 

Cha labhair mi 'n tràs, 

Le mheud 's lha togairt g' am thoil ; 
*S mo pheacaine fein, 

Ga 'm agairt gu geur, 's ga 'm ghuin ! 
O Righ nan dul ! 

Thoir ùine aireachais dhomh ; 
'S gabh cuntas dom' chrèa, 

O'n tha mi, Mhic Dhe, fui d' thoil. LAOIDH. 

1e MAIRERA1D NIC CALLUM, 

Aig taobh Lochfine. 

'S tric mi smaointeach gach aon uair, 
Air meud na laithean a f huair mi uait ; 

Caomh a's cairdean g'an sgatha la' rium, 
•S gun fhios an tràsa cia meud ar cuairt. 

E 50 LAOIDHEAN SPICRADAIL. 

LAOJDH. 

Tha mo dhòchas anns an Uan, 

A dhoirt fhuil prisail airson a shluaigh ; 
Ge b'e am a thig a chrioch orm, 

Gur aim a d' rioghachd-sa bhios mi buan. 

*S bochd ! 's is cruadalach, bha ar cor ! 

Gus an do dhioladh air ar son ; 
Chuir e Aon-Mhac fein d' ar fuasgladh — 

Ghabh e truas dhinn 'n uair bha sinn lag. 

Bha sinn an deigh laimh air sheol no dha — 
Chaidh an TI prisail a chur gu bàs ! 

Ge nach robh sinn anns an linn sin, 
B* iad ar *sinnsir a chuir ann laimh. 

Ge bu leinn na bheil fui 'n ghrein, 

Is mor a th' ann g' an tug sinn speis, 
Mur bi beannucha Righ nan gràs againn, 

'$ beag an stà tha n' ar mathas fein. 
'S ann tha òigre an t-saoghail gun chiall, 

O nach lub iad an glun do Dhia, 
A tha g an tabhairt gu cala sabhailt — - 

Na mionnain arda, ? s e sinn am m iann. 

* This term is here taken in the most extensive signification. LAOIDHEAN SFIORADAIL. 51 Tba sinn an so mar shluagh ri port, 

Gach neacb ga bhuain uainn a reir do thoil ; 

'N uair a theid sinn a ghairm gu siorruidheachd, 
Cha tig sinn a dh'innseadh ciod e ar cor. 

? S ioma bord air an do shuidh mi riamh, 
Faotain cuimhneachan air an Triatb ; 

Mo smaointe diomhain g' am chumail iosal, 
Mur dean Chriosd mo thoirt a nios. 

Tha am buaireadair co mor J n ar deigh, 
O'n a tha sinn air bheagan steigh ; 

A<:h, cliu do ainm Dhe ! aig meud a mhorachd, 
Nach faigh e coir air luch muintir fein. 

Tha e nios 's a sios co trie, 

Feuch co d'fheudas e chuir san ruib - ? 
Ach tha ar n-aodhairne co ladair, 

'S nach eil stà dha tighinn 'n ar measg, 

Gu tugadh Dia dhuinn cridhe glan, 

A's run gu peacana chumail as ; 
Gus an teid sinn a steach do'n aite— 

Gu la bhrath, nach d'thiaj air ais. 
52 LAOIDHEAN SPIORABAIL. Chaith mi irf ùine tuille 's teann, 

Sior chuir dail ann an nithe m' anam \ 

Tha mo dhochas san Ti is airde, 

Gu 'n gabh e baigh rium ged* tha mi farm. 

Cha 'n e stòr aims am bheil mo run, 
B' e an f hirinn 's chuir mi uigh ;* 

No ma roghnuichear learn gu criclie, 

Bhi seinn cliu shiorrui do Righ nan dùl. 

Ach, tha m' nine air fas beag — 

'S e sin an cruadal, mur bi sinn deas ! 

'N uair thig am bàs, an teachdair ladair, 
Cha dean e dàil, ach bhi dol leis. 

Tha mo pheacaine trom a d' lathair, 
A ? s tha mi daonan ga fn cur air dàil ; 

Air sga losa glaodh rium siochaint, 
Seal mu 'n criochnuich mi gu has. Margaret M'Callum is a woman of ordinary education, but of 
exemplary piety. It is to be regretted that several hymns, com- 
posed by two brothers of her's, have not been preserved, as they were 
much esteemed, and the authors had the advantage of a liberal 
education. LAOIDHEAN SPIORADAIL. LAOIDH LE Cia gloirmhoir oibre Chruithear aird, 
Gach ni 'n ar lathair a bhos, 

A ghrian tha triall le solus aidh, 
Gun ghabhail taimh no fois. 

Ma n chruinne-che gu dealrach buan» 

A cuartacba gun chlos j 
9 S a dorta beannucha nan speur, 

Air uile dbuil leteas. 

Am fonn, mu'n iadh an cuan gu flat, 

A tabhairt uaith a mheas ; 
'G ath-nuadhacha nan luibhean fàis, 

Toirt àile dhoibh a's mais. 

A's braona neimh air craoibh gach lios ? 

Ag urachadh an snuadh ; 
'S a gleusa ciuil gach beatha bheo, 

A sheinneas ceol bith-bhuan. 

E3 54 LAOIDHEAN SPIORADAIL. Ach, 's beag an t-ioghna gniomh an t-saoghail, 

Do ghaol an Athair naomh ! 
Mar bhoinne geal do chuan nan gras — 

Mar sgàil do lai naomh. 

Na ghuth tha freagra mhilte saoghal — 
Na ghlaic tha smaclid gach duil ; 

Na lathair tha smaointe dorch gach cri— 
Gach ni mu chomhair a shul. 

Nis togadh eoin is aird y s an ealt, 

An hiadh-ghàir ait gu binn ; 
Ag itealaich feadh chluain nan speur, 

Le h-orain mholaidh seinn. 

Sa ghaoithe ann an ciabh nan neoil, 

Air bhaideal sgaileach shliabh, 
A tha thar bheantai ard a seol, 

Suas togaibh luadh ur Triath. 

O àbheis àdh-mhoir mhile thonn, 

Tog fonn an gàir nan sian ; 
'S a thonna stua'-ghlas umhlaichibh, 

A's striochda sios da riar. LAOIDHEAN SPIORABAIL. 55 *S a chlan na daoin, nach gleus sibh ceol, 

Chum gloir an Ti is aird ; 
Ur n-anma lionadh le mor ghradh— 

Da mhorachd thugaibh caird. 

Le gliuth san ciosnuichear gach feirg, 
Dha sleuchdaidh uile shluagh ; 

Mar dh'islichear an fhairge bhorb, 
'S e teachd sna neula nuas. 

Ach, thar na h-uile, tha a gbaol, 

Do chlan na daoin truagh, 
A bhiodh gu siorrui an cuibhreach broin, 

Ag caoidh an duibhre buan. 

Mur bhith a throcair pailt do-laadh, 
Thug dhuinn a bhuanachd mhor, 

A chuir a nuas caomh Mhac a ghraidh, 
A dh'iobair suas an deo ! 

Da thridsan tharla linn nan gras ! 

Thug e o'n bhàs a ghath, 
■N tra dh'eirch e le buaidh o'n uaigh, 

'S chaidh suas a chum nam flath. 56 LAOIDHEAN SPIORADAIL. 

LAOIDH. 

An eide gloir, o chathair nan gràs, 
Sheall e le slaint air daoin, 

'N tra chur e Slanui'ear d* ar dion, 
O mhiltear, *s ceilg nan daoi. 

Oighre fhlaitheanais, o *ros fein, 
Fear saoraidh caomh nam buadh, 

A dhiol airson ar ciontai'ne, 
'S a dh'eirich suas o'n uaigh. 

O anaim ! mosgail suas le cliu, 
Ad' bhothan talmhai breoit, 

A luadh gu h-ait mu mhathas fial, 
Tha suthain sior an gloir. 

Amhuil mar na h-aingle ard, 

A thoiisan deanaibh nan, 
A chlan na daoin, air thalamh bhos, 
. A's thall biodh sona sior. LAOIDHEAN SPIORADAIL. 57 LAOIDH. 
Le aonas mac ghilechriosd, 

An Sgiorachcl Gklasairi. 

A Dhia duisg sinn as a chadal, 

A tha bagairt air ar sgrios ; 
Tha 'n t-ai reach as a cur dail ann, 

A.'s falbhaidh ar iaithean gun fhios \ 
Tha ar cluasan air dunadh, 

'S cha chluinn sinn comhairle ghlic ; 
'S ged' gheibh sinn focal na firinn, 

Bheir caint dhiomhain uainn sinn. 

Codal gun churam, 

Cha duisgear e moch ; 
Tha 'm feasgar a tighin, 

Mu tha 'n t-slighe gu h-olci 
Mur an d' eirich thu fatha$d, 

Grad eirich a suas ; 
Dean urnaigh an cabhaig, 

Le h-aireachas bu^n, 58 LAOIDHEAN SPIORADAIL. Is ioma cungaidh leighis, 

TV aig Dia feitheadh ort ; 
Tha grasan gad' ruitlieachd, 

Mur bheil do chridhe se olc. 
Tha 'n Spiorad gad* lionadh, 

Chum sior dheanadh math ; 
Am faic thu fuil Chriosda, 

A ni gu cinnteach.thu glan? O moladh do'n Athair, 

Ard leighe nan gràs ! 
'S e leighiseas an t-anam, 

Ged' gheibh a cholluinn greis chraidh ; 
5 N uair a d'f hagas tu 'n saoghal, 

Gu faigh thu corp nuadh ; 
Theid an t-anam a chònuidh, 

Chum gloir thoirt do'n Uan. 

Nan sireadhmid. solas, 

Chum gloir thoirt do Dhia ; 
Dheanadh cionta ar fagail, 

A's lionadh grasan ar crì j LAOIDIIEAN SPIORADAIL. 59 'S gun mhoidean a bhaisdi, 

A leigeadh air di ; 
Gu faigheadh mid eolas, 

Dhol gu bhordsan a ris. 

Tha moidean a bhaisdi, 

Na 'n mionnan ro chruaidh ! 
A gealladh ad 5 lathair sa, 

A's am fianuis an t-sluaigh, 
Gu deanainn urnaigh am theaghlach, 

'S gu cumainn aoradh a suas $ 
9 S arm luidheas mi mar uraaidb, 

A's mar bhrùid eiream suas. 

'S ioma ciont* th' air mo chulaobh, 

Tha gabhail dusgaidh a nis ; 
Mi-bhuileach na Sabaid, 

Le h-àbhachd 's le cluich. 
Bbris mi 'n treas àithne, 

Toirt urram do Dhia ; 
} S cha do ghleidh mi cboig àithne, 

Do'm athraiche riamb. 


60 LAOIDHEAN SP10RADAIL. Is leir dhomh aon eile, 

Ge nach faic mi mi fein, 
Leis a chridhe tha salach, 

A sior ghleidheadh nam breug : 
'S e sin chuir am peaca 

A leantuin gach treud, 
Gu faic mi 'n smuirnean ad shuil se, 

Ged* tha i duint' agam fein. 

Tha moran daoin ann am barail, 

Nach eil iad ciontach iad fein ; 
Ach, 's iomad craobh a tha àluin, 

Tha ni na barr nach dean feum. 
An neach is fearr theid na uidheam, 

Tha graba turais na cheum ; 
Ach ma dh' iarrus sibh ur cridhe, 

Chi sibh an t-slighe sibh fein. 

Tha 'n Salmadair a feomich, 
" Co an neach theid suas ?" 

An Ti gam' bheil eolas, 
'S e sheasas ann buan. LAOlMEAN SPIORADA1L. 61 Tha e diotsa a feoruich, 

An d'f huair thu eolas thu fein ? 
*N uair shuidh thu air bord, 

A dh'ith *s a dh'ol le Mac De. 

Shuidh mis aig a bhord, 

A's bha 'n t-eolas dom' dhì^ 
Le m' pheacana dàna, 

A tighin chum Chriosd ! 
Leis a bhili bha salach, 

'G ith arain, 'sa g-òl fion ; 
J S ann chaidh mi 'sa chuideachd, 

Ged* bha *n truscan am dhi. 

Ach, ruigibh an tobar, 

Mu'n suidh sibh aig a bhord, 
Far am faigh sibh ur glanadh, * 

'S an truscan chur oirbh 5 
Tha aran na beatha 

Ga f hridheala fial ; 

Agus cupan na slainte, 

Trid grasan ga dhioL 
F LAOIDKEÀN SPIORADAIL, 'S e snidhe trie aig a bhord, 

À d'fhag mo pheacai cho mòr \ 
Tha moidean a bhaisdi 

Ga chòdack gu leoir ; 
*N tra theid iad le cheile, 

Gacli beag agus mor, 
Biodh an uallach gam' eigneacl),. 

Dhol a dh' ionsuidh a mhòid, 

'M uair a ghlaodhar a mod, 

'S a ni tional gach sluagh $. 
9 S a nochdar a ìathair, 

An t-ard a's an truagh ; 
Geart mar rinneadh air thalamh* 

Reir mathas gach ti ? 
Bheir an Ti naomh air a chathair* 

An luigheachd gu sior. 

*N uair a ruitheas a bhinne, 
Gheibh gach neach an sin fìos, 

Ghabhail dh' ionsuidh an uighe, 

*S iomad cruaidh ghlaodh bhios an sin 5 LAOIDHEAN SFIORADAJL.. 63 Cha 'n urra thu seasadh, > 

Dheanadh coga no stri \ 
Ach mar ni thu do leaba, 

'S ann a luidheas tu sios, 

Leanamide gach sochair, 

A choisinn dhuimi Criosd y. 
A's guidhibh an Spiorad, 

A thuirling. 'n ur cri ; 
Dhi-leanaibh a cheuma, 

'S i ghairm eifeacach i ! 
Na leigibh seachad an-cuireadh,. 

A bheir sibh fhlaitheas na siotbo Angus Gilchrist, a correct, inoffensive, and religious i»an, came? 
to the Editor a few years ago, a short time before his death, request- 
ing him to write down ten Hymns, of which the above is one, and 
was very desirous of having them printed, but wanted the means, 
He composed Poems and Songs, which, in his latter days, wer<? 
thought by him unworthy of being preserved. This has also been 
the case with the Authors of the preceding Hymns.